Voordelen ter ondersteuning van de eindeloopbaan

De sectorale SWT-regelingen (brugpensioen)

In de bouwsector zijn drie SWT-regelingen van toepassing:

  • de algemene regeling
  • de regeling bij arbeidsongeschiktheid
  • de regeling in geval van een lange loopbaan

De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden waaraan een arbeider moet voldoen om te kunnen instappen in een van de drie stelsels, worden hieronder weergeven.

Stelsel SWT Algemeen SWT Arbeidsongeschiktheid SWT Lange loopbaan

Leeftijd bij ontslag

62 jaar

59 jaar (tot 06/2021)
59 jaar (tot 06/2021)

Vereiste loopbaan bouw

10 legitimatiekaarten rechthebbende
15 legitimatiekaarten rechthebbende
10 legitimatiekaarten rechthebbende

Vereiste totale beroepsloopbaan

42 jaar
33 jaar
40 jaar

Bijkomende vereisten

Attest ongeschiktheid

Bovenop de maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA keert de sector een maandelijkse aanvullende vergoeding uit aan de bruggepensioneerde. Hierdoor behoudt deze ongeveer zeventig procent van zijn laatste nettoloon. Het precieze bedrag van de sectorale aanvulling is afhankelijk van de geschooldheidsgraad van de betrokkene en zijn gezinssituatie.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)
7.300
15,27

Ook neemt Constructiv de patronale bijdragen op deze maandelijkse SWT-vergoedingen ten laste.

Totale bedrag van de door Constructiv betaalde patronale bijdragen SWT (in miljoen €)
7,6

Voordelen inzake aanvullend pensioen

Sectorale stelsel van aanvullend pensioen, conform het wettelijke kader van 2003 (wet op de aanvullende pensioenen)

In 2007 heeft de sector een stelsel van aanvullend pensioen voor alle bouwvakarbeiders ingevoerd dat beheerd wordt door het sectorale pensioenfonds Pensio B. Dat stelsel voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal voor de arbeiders tijdens hun loopbaan in de bouw. In punt 2 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de modaliteiten van dit stelsel. De financiering ervan wordt verzekerd door Constructiv, dat hiertoe jaarlijks de benodigde middelen overdraagt aan de Inrichter van het pensioenstelsel, het Fonds voor bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen.

Aantal aangeslotenen
(actief en passief)
Uitgave (in miljoen €)
295.875
48,8
Jaarlijkse aanvullende pensioenrente

De bouwsector kent al sinds 1964 een stelsel van aanvullend pensioen. Mits een arbeider voldoende loopbaanjaren in de bouw heeft opgebouwd, krijgt hij vanaf zijn pensionering jaarlijks een pensioenrente uitbetaald. Vandaag blijft Constructiv deze rente betalen aan de gepensioneerden die in het stelsel zijn ingetreden vóór 2007.

Daarnaast kent Constructiv aan sommige arbeiders met prestaties in de bouw vóór en na 2007, op het ogenblik dat ze met pensioen gaan, ook (een deel van) deze pensioenrente toe bovenop het aanvullende pensioenkapitaal dat in Pensio B voor hen werd opgebouwd. Op deze manier wordt vermeden dat arbeiders benadeeld zouden worden door de overschakeling van het oude naar het nieuwe stelsel van aanvullend pensioen.

Aantal begunstigden Uitgave (in miljoen €)
68.647
76,2