Over Constructiv

Missie

Constructiv is een dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector. Als fonds voor bestaanszekerheid, opgericht door de sociale partners van het Bouwbedrijf, ijvert onze organisatie ervoor dat talent zijn weg vindt naar de sector en er zich een hele loopbaan lang in kan ontplooien. Dit impliceert een aantrekkelijk sociaal statuut, de nodige competenties en veilige werkomstandigheden op de bouwplaats.
De dienstverlening van Constructiv richt zich in de eerste plaats tot:
 • bouwbedrijven en hun arbeiders
 • sectorale werkgevers- en werknemersorganisaties

De adviezen, diensten en financiële steun die Constructiv aanbiedt aan bouwbedrijven en hun werknemers, behelzen vier domeinen :

 • toekenning van aanvullende sociale voordelen
 • ondersteuning van de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie
 • stimulering van het competentiebeheer en de instroom in de sector
 • bevordering van de veiligheid op de bouwplaatsen en het welzijn op het werk

Constructiv werkt mee aan een boeiende en stabiele sector waarin het goed werken is!

Ontdek onze dienstverlening in een notendop: bekijk ons bedrijfsfilmpje!

Opdrachten

Opdrachten

De opdrachten van Constructiv worden door het Paritair Comité 124 gegeven via cao’s.

Aanvullende sociale voordelen

De sociale partners hebben een uitgebreid en modern sociaal statuut gecreëerd voor onze bouwvakarbeiders. Zij kunnen terugvallen op een brede waaier van aanvullende sociale voordelen, beheerd door Constructiv. Deze voordelen zijn opgebouwd rond drie pijlers:

 • beloning voor de productiviteit van de arbeiders
 • aanvullingen op het inkomen tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid ingevolge tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval, …
 • ondersteuning van de eindeloopbaan

Welzijn op het werk

Constructiv waakt over het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen. Dagelijks zijn wij actief op het terrein en ons team van adviseurs:

 • bezoekt bouwbedrijven om hen te ondersteunen bij hun dynamisch preventiebeleid
 • gaat langs op bouwplaatsen en verstrekt aangepaste adviezen en tips op het vlak van welzijn en veiligheid
 • organiseert gerichte sensibiliseringscampagnes over specifieke thema’s

Competentiebeheer en instroom

Constructiv werkt aan het verbeteren van de instroom van werknemers in de bouwsector en het op peil houden van hun competenties. De sector streeft immers naar duurzame tewerkstelling. Zo staan onze adviseurs op het terrein in voor:

 • de promotie van de bouwsector en bouwberoepen bij jongeren en werkzoekenden
 • de begeleiding van jongeren en werkzoekenden naar een duurzame job in de bouw
 • de ondersteuning van bouwbedrijven en hun werknemers m.b.t. hun competentie- en loopbaanbeheer

Aansturing

Aansturing

De missie en opdrachten die Constructiv vanwege het Paritair Comité 124 ontvangt, worden opgevolgd door verschillende beleidsorganen.

Raad van Bestuur

Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen Constructiv dat een strategische en sturende verantwoordelijkheid heeft. De Raad waakt erover dat de organisatie optimaal functioneert. Daarvoor bepaalt ze bijvoorbeeld de sectorale visie, de strategie en de prioriteiten met betrekking tot de opdrachten die door het Paritair Comité aan Constructiv zijn gegeven. De Raad legt hierover verantwoording af aan het Paritair Comité.

Beheerscomités Building your Benefits (ByB) en Building on People (BoP)

Deze zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van de specifieke opdrachten die toevertrouwd zijn aan de twee operationele structuren van Constructiv (ByB en BoP). Ze zetten een kader uit en bewaken dit kader waarbinnen de sectorale opdrachten worden uitgevoerd. Een beheerscomité kan bepaalde bevoegdheden met betrekking tot gewestelijke of gemeenschapsmateries delegeren aan regionale oriëntatiegroepen (BoP@Vlaanderen, BoP@Brussel en BoP@Wallonie). In dit geval houdt het Beheerscomité toezicht op de naleving van het sectoraal kader ter zake.

De operationele aansturing

De operationele aansturing gebeurt door het uitvoerend management dat bestaat uit de CEO en twee Directeurs-generaal (één per operationele structuur) en dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur en het uitvoeren van de beleidsbeslissingen van de bovenvermelde beleidsorganen.

Samenstelling Raad van Bestuur en Beheerscomités

 
Raad van Bestuur
Building your Benefits
Beheerscomité
Building on People
Beheerscomité
Mandaat tot: 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022
Voorzitter
DE VLAMINCK Gianni JÉROUVILLE Natacha CUPPENS Pierre
Ondervoorzitters
DE MÛELENAERE Robert
VANDENBERGHE Patrick
CUPPENS Pierre
VOCHTEN Jan
VAN HOE Marnix
HILAMI Brahim
Bestuurders 
2 x 7 2 x 7 2 x 11
Confederatie Bouw DE MÛELENAERE Robert
JÉROUVILLE Natacha
VAN POPPEL Bob
VOCHTEN Jan
DE MÛELENAERE Robert
DE WIT Hendrik
JÉROUVILLE Natacha
VOCHTEN Jan
VOCHTEN Jan 
DILLEN Marc
HAEX Joeri 
VAN POPPEL Bob
CARNOY Francis
GASTIAUX Geneviève
JÉROUVILLE Natacha
SCHILTZ Laurent

Bouwunie

VERKEST Filip
WAEYTENS Jean-Pierre
PROESMANS Luc
WAEYTENS Jean-Pierre
MOREELS Hildegard
WAEYTENS Jean-Pierre
fema VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix VAN HOE Marnix

ACVBIE

CUPPENS Pierre
DAERDEN Justin
VANDENBERGHE Patrick

CUPPENS Pierre
DAERDEN Justin
VANHEE Maaike

BEIRENS Iwein
CUPPENS Pierre
DAERDEN Justin
MATTHYSEN Ronny
TEHEUX Jean-Louis

ABVV-Algemene Centrale

DE VLAMINCK Gianni
HILAMI Brahim
VAN HEETVELDE Werner
DE VLAMINCK Gianni
HILAMI Brahim

Aan te duiden

CANNAERT Annick
DE VLAMINCK Gianni
ENGELAAR Bert
HILAMI Brahim
SENNA Benaissa

ACLVB

VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan VANDYCKE Johan
Situatie op 31/12/2020