Voordelen ter aanvulling van het inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid

Voordelen in geval van tijdelijke werkloosheid

Aanvullende vergoeding vorst

Bouwbedrijven wiens arbeiders hoofdzakelijk buitenwerk verrichten, zien zich bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw genoodzaakt om de activiteiten stil te leggen. Hun personeel valt dan terug op de werkloosheidsverzekering. Met de toekenning van een aanvullende vergoeding vorst aan de arbeiders die in het bezit zijn van een legitimatiekaart rechthebbende, wordt het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en hun nettoloon gedeeltelijk bijgepast. Het dagbedrag van de sectorale aanvulling hangt af van de geschooldheidsgraad van de betrokkene.

Aantal arbeiders Aantal dagen vergoeding vorst Uitgave (in miljoen €)
36.255
196.010
1,8
Aanvullende vergoeding bouw

Ook andere omstandigheden dan vorst en sneeuw kunnen zorgen voor tijdelijke werkloosheid. Zo kan bijvoorbeeld de economische context van een onderneming of slecht weer het werk tijdelijk verhinderen. In dat geval geldt een gelijkaardig systeem als bij aanhoudende vorst of blijvende sneeuw. De bouwvakarbeiders hebben dan recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA en een bijkomende uitkering van Constructiv: de aanvullende vergoeding bouw.

Arbeiders krijgen deze compensatie voor maximaal zestig werkloosheidsdagen per jaar en het bedrag dat ze ontvangen, hangt af van hun geschooldheidsgraad.

Aantal arbeiders Aantal dagen vergoeding bouw Uitgave (in miljoen €)
109.486
3.267.799
29,8
Bijzondere aanvullende vorstvergoeding

Werkloosheid door vorst heeft niet alleen een daling van het maandloon tot gevolg, ook het vakantiegeld voor deze dagen vervalt. Om dit verlies te compenseren, keert Constructiv de bijzondere aanvullende vorstvergoeding uit. Per werkloosheidsdag die veroorzaakt wordt door vorst, ontvangt elke werknemer een vast bedrag. Alle bouwvakarbeiders die een aanvullende vergoeding vorst ontvingen, krijgen de bijzondere aanvullende vorstvergoeding automatisch toegekend.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)
51.308
1,0

Voordelen in geval van ziekte of arbeidsongeval

Aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid

Wanneer ziekte of een ongeval een werknemer arbeidsongeschikt maakt voor een periode van meer dan één maand, betaalt de sector hem een aanvullende vergoeding vanaf de 31ste tot en met de 337ste dag van zijn arbeidsongeschiktheid. Deze aanvullende vergoeding langdurige ongeschiktheid komt toe aan alle werknemers die bij een bouwonderneming in dienst zijn op het moment dat ze arbeidsongeschikt worden.

Om de aanvullende vergoeding te ontvangen, moet de werknemer volledig arbeidsongeschikt zijn en daarvoor een uitkering krijgen. De vergoeding ontvangt hij pas vanaf de 31ste dag, omdat zijn werkgever hem vóór die tijd het gewaarborgd maandloon betaalt. Het bedrag is afhankelijk van de duurtijd van de ongeschiktheid; vanaf de 56ste dag betaalt Constructiv een hogere vergoeding.

 

Langdurige ongeschiktheid Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)

Ziekte

4.634
4,3

Ongeval

770
0,7
Vakantiegeld aan invaliden

Arbeiders die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn als gevolg van een (arbeids-)ongeval of een (beroeps-)ziekte en die ten minste 15 jaar actief waren in de bouwsector, komen in aanmerking voor vakantiegeld aan invaliden. Het betreft een forfaitair jaarbedrag dat wordt uitgekeerd om het verlies aan vakantiegeld dat de arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, te compenseren.

Aantal arbeiders Uitgave (in miljoen €)
5.740
3,1
Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met blijvende ongeschiktheid van 66 procent

Zelfs wanneer alle veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd, kan een arbeidsongeval niet altijd voorkomen worden. Jammer genoeg is de schade soms groot en lopen werknemers soms blijvende letsels op. Zulk leed valt nooit te compenseren, maar toch tracht de sector de nodige steun te bieden aan deze slachtoffers. Wanneer een bouwvakarbeider een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 procent of meer overhoudt aan een arbeidsongeval, kent Constructiv hem, maar ook zijn kinderen, een eenmalige vergoeding toe.

Aantal arbeiders Uitgave (€)
2
1500
Tegemoetkoming bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop

Helaas vallen er bij een arbeidsongeval ook wel eens dodelijke slachtoffers. Dan springt Constructiv bij met financiële steun voor de verwanten. Voor het jaar van het ongeval wordt een eenmalige vergoeding toegekend aan de weduwe of aan een van de rechthebbenden van de getroffen arbeider. De kinderen van de werknemer die kinderbijslag genieten, hebben recht op een eenmalige uitkering en een jaarlijkse vergoeding aan wezen.

Vergoedingen bij dodelijke arbeidsongevallen Aantal Uitgave (€)

Weduwen

6
44.760

Wezen

57
52.400