Het sectorale aanvullend pensioen

Sinds 1 januari 2007 genieten alle bouwvakarbeiders van het sectorale aanvullende pensioenplan Construo. Vanwege de geldende regelgeving wordt dit plan niet beheerd in de schoot van Constructiv, maar door twee aparte paritaire organisaties:

  • het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen (FBZp), dat optreedt als inrichter van dit pensioenplan en de financiële verantwoordelijkheid ervan draagt
  • het sectorale pensioenfonds Pensio B OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen), dat instaat voor het administratieve en financiële beheer van het Construo-plan
aanvulend-pensioen

Binnen het Construo Plan wordt voor elke aangeslotene een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd. Dit gebeurt door kapitalisatie van trimestriële stortingen op een individuele rekening; het bedrag van deze stortingen betreft een percentage van het loon en evolueert in functie van anciënniteit in de bouwsector. Bovendien wordt een aanvullende dotatie van maximaal 2.000 EUR per jaar toegekend aan de arbeiders die voldoen aan de voorwaarden van het stelsel SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), maar toch actief blijven in de sector.

De kapitalisatie gebeurt aan de wettelijk gegarandeerde rentevoet, die 1,75 % bedroeg in 2020.

De uitbetaling van het pensioenkapitaal aan de aangeslotene gebeurt bij de opname van zijn wettelijk pensioen. In geval van overlijden vóór de pensionering, wordt het opgebouwde pensioenreserve aan de begunstigden uitgekeerd.

Arbeiders die de sector verlaten tijdens hun loopbaan, kunnen ervoor kiezen om de opgebouwde reserves tot aan hun pensioen bij Pensio B te laten staan. Deze aangeslotenen worden passieve aangeslotenen of slapers genoemd. Aan hun reserve wordt hetzelfde rendement toegekend.

In 2020 telde het Construo Plan 295.875 aangeslotenen, waarvan 145.545 actieve en 150.330 slapers.

Aantal actief en passief aangeslotenen in 2020, verdeling per leeftijd

Bron: Pensio B

De totale activa van het pensioenfonds eind 2020 bedragen € 804 miljoen in marktwaarde, terwijl de pensioenverbintenissen, ook de technische provisies genoemd, € 602 miljoen bedragen.

Bron: Pensio B

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van het jaarlijkse rendement op de belegde activa alsook van de dekkingsgraad van de pensioenverplichtingen door activa weer sinds de oprichting van Pensio B.

Eind 2020 beschikt het sectoraal pensioenfonds over een buffer van zo’n 30% om schommelingen op de financiële markt op te vangen.

Bron: Pensio B