In de kijker

Sensibilisering - Studiedag - Hoe blootstelling aan kwartsstof beperken?

kwartstof

Op 9 maart 2020 organiseerde Constructiv samen met de Vaste Commissie Bouw(*) van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk een studiedag over de nieuwe reglementering met betrekking tot blootstelling aan inadembaar kristallijn silica. Deze studiedag was een groot succes en telde circa 150 deelnemers.

(*) Constructiv is lid van de Vaste Commissie Bouw van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, die bestaat uit deskundigen, afgevaardigd door de sociale partners van de bouwsector, aangevuld met leden van de FOD WASO en personen die beroepshalve of wegens hun activiteiten in academische inrichtingen bijzonder bevoegd zijn inzake een of meerdere domeinen die behoren tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Circulair bouwen

In het kader van het project BuildCircular.Brussels werden de volgende opleidingen ontwikkeld:

  • Digital skill: het gebruik van digitale toepassingen op de werf
  • Lean management: bouwen zonder verspilling
  • Sorteren op de werf voor de uitvoerders (arbeiders)
  • Waterdoorlaatbaarheid: correct gebruik van geschikt materiaal voor wegenwerkers

Coronawebinars Sociale voorzieningen

Webinar Soc VZ

In december 2020 vonden er vier webinars (twee in het Nederlands en twee in het Frans) over sociale voorzieningen op de bouwplaats plaats. De organisatie was een samenwerking tussen het TCC, de regionale kantoren van Constructiv en de FOD WASO. Dit was opnieuw een groot succes: meer dan 450 mensen schreven zich in.

Webinars – extra info

Het behoeft geen betoog dat het aspect hygiëne op de bouwplaats door de coronacrisis meer dan ooit op scherp werd gesteld en dat de sociale voorzieningen hierin uiteraard een cruciale rol spelen. De regelgeving omtrent tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, de cao van 10 maart 2016 betreffende de humanisering van de arbeid (PDF, 203 KB) en de welzijnswet leggen duidelijke regels vast. In elk van de vier sessies schetsten de beide sprekers de problematiek op een didactische manier, ondersteund door diverse foto’s van goede en slechte praktijken. De webinars kunnen worden herbekeken op het platform Building Your Learning: webinar.